Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Icopal Vedag CZ s.r.o.

 

A. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy uzavírané podle těchto obchodních podmínek jsou dodávky zboží ze sortimentu prodávajícího kupujícímu, na základě jeho závazných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží kupujícím. Veškeré dodávky zboží, včetně dodávek budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek (všeobecných obchodních podmínek kupujícího), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány. Přechod a převod práv a povinností z Rámcové kupní smlouvy je možný pouze se souhlasem prodávajícího.

B. Závazné objednávky

Objednávky na zboží budou zasílány kupujícím faxem, e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat datum objednání, množství, místo dodání, způsob dopravy, číslo této objednávky, termín dodání a podpis oprávněné osoby. V případě, že kupující požaduje od prodávajícího zajištění dopravy materiálu, musí být na objednávce uvedeno jméno oprávněné osoby k převzetí zboží a pokud možno i telefonní spojení na tuto osobu. Zboží uvedené na závazné objednávce je prodávající povinen dodat podle odsouhlasených podmínek a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit v termínu splatnosti.

C. Kupní cena

Kupní cena je specifikována prodávajícím dle platných ceníků a rabatního listu, které jsou přílohou této smlouvy. Ke kupní ceně se připočítává zákonná sazba DPH. Platnost ceníku a rabatního listu je stanovena prodávajícím a platí do odvolání. Změna kupních cen bude oznámena prodávajícím kupujícímu s předstihem minimálně 14 dnů. V případě oznámeného navýšení cen zboží platí staré (nižší) ceny pouze do vyprodání zásob. Kupní cena se rozumí včetně palety. Zboží je prodávajícím expedováno na víceúčelových paletách a to buď na prostých paletách, a nebo na paletách EURO. Kupující zodpovídá za další využití palet.

D. Platební podmínky

Veškeré dodávky zboží zaplatí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu, který vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží. Kupující se zavazuje zaplatit v termínu splatnosti na účet prodávajícího fakturovanou částku, uvedenou na daňovém dokladu s uvedením příslušného variabilního symbolu. V případě, že je kupující v prodlení s placením dodaného zboží, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu z dlužné částky ve výši 0,06% za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury, je prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání všech závazků. V případě, kdy ještě neuplynulo 90 dní od expedice zboží, ale kupující je dle dohodnutých platebních podmínek v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 14 dní, je prodávající oprávněn požadovat platbu předem pro eventuální další dodávky zboží kupujícímu.

E. Úvěrový limit

Prodávající poskytuje kupujícímu úvěrový limit v dohodnuté výši, do které může odebírat zboží na fakturu při dodržení splatnosti. Úvěrovým limitem se rozumí součet všech pohledávek prodávajícího před i po termínu splatnosti (včetně DPH) a rovněž hodnota zboží vč. DPH na konsignačním skladě, pokud kupující uzavřel s prodávajícím smlouvu o uskladnění zboží na konsignačním skladě. Při dosažení úvěrového limitu může kupující odebrat další zboží pouze na zálohovou fakturu nebo při platbě v hotovosti. Prodávající je oprávněn jednostranně zvýšit úvěrový limit. Rovněž je prodávající oprávněn jednostranně snížit úvěrový limit, pokud si kupující neplnil, resp. neplní řádně své platební závazky vůči prodávajícímu.

F. Dodací podmínky a dodací lhůta

Místem předání zboží kupujícímu jsou sklady společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. Pokud dochází k předání zboží na jiném místě, prodávající s kupujícím se dohodnou písemně na způsobu a ceně dopravy před expedicí zboží. Je-li sjednána dodací podmínka „fco místo určení“, zajišťuje prodávající dopravu zboží na sjednané místo určení (bez vykládky). Vykládku zboží z dopravního prostředku prodávajícího zajišťuje vždy kupující na své náklady. Dodací lhůta na objednané zboží je max. 3 týdny od obdržení závazné objednávky prodávajícím v závislosti na tom, zda se jedná o vlastní výrobek či o výrobek, dovážený ze zahraničí z jiného výrobního závodu koncernu Icopal. Pokud kupující objedná – bez předchozí písemné dohody s prodávajícím – najednou větší množství zboží (více než 15 pal. zboží k expedici během jednoho týdne), je prodávající povinen dodat zboží v termínu, který požaduje kupující, jen do vyprodání skladových zásob. Vlastnická práva na zboží, které je předmětem této smlouvy, přecházejí na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží včetně DPH.

G. Záruky

Odběratel se zavazuje nakupovat výrobky koncernu ICOPAL výhradně u společnosti Icopal Vedag CZ s r.o. Rozsah záruk na jednotlivé výrobky koncernu ICOPAL včetně případné úhrady nákladů demontáže, montáže a následných škod je uveden na www.icopal.cz.

H. Reklamační řád

  1. Jakékoliv reklamace zboží je třeba uplatnit v záruční době písemně a neprodleně, tj. ve lhůtě 48 hod. od zjištění závady.
  2. Výrobce doporučuje zpracovávat dodané materiály do 90 dnů od expedice. Prodávající neručí za vady vzniklé dlouhým nebo neodborným skladováním, případně zpracováním materiálu v rozporu s návody a pokyny výrobce.
  3. Má-li materiál (výrobek) zjevné vady, které bylo možno zjistit po dodávce, avšak před jeho zpracováním, je kupující povinen oznámit ihned (do 48 hod.) vady prodávajícímu, uschovat etikety zboží pro kontrolu a dodaný materiál nezpracovávat. Zpracováním zjevně vadného materiálu ztrácí kupující nárok na bezplatnou výměnu i slevu.
  4. Kupující je povinen poskytnout při řešení reklamace součinnost.
  5. Oprávněnost reklamace může posoudit pouze technik společnosti Icopal Vedag CZ s r.o. ve lhůtě 48 hod. od písemného oznámení vady. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného materiálu jakož i bezplatnou výměnu v přiměřené lhůtě.
  6. Po dobu reklamačního řízení se kupující zavazuje neposkytovat informace o reklamaci třetím osobám.

CH. Rozhodčí doložka

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (tzn. z kupní smlouvy, kterou prodávající dodá zboží ze svého sortimentu kupujícímu na základě jeho závazných objednávek), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Spor může být rozhodnut i na základě listinných podkladů předložených stranami a rozhodčí nález může být vydán bez nařízení jednání. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Náhrada nákladů řízení (včetně vlastních výloh smluvních stran) bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu. Výše nákladů právního zastoupení bude určena obdobně, a to podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1.1.2019 až do odvolání.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení v pdf zde.

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte